De winkel zal gesloten zijn op 20/7 t.e.m. 4/8.                   Alle bestellingen tot en met 18/7 kunnen nog verzonden worden.                        Alles erna zal pas vanaf 5/8 verwerkt worden.

Algemene Verkoopsvoorwaarden

 

1. De facturen zijn betaalbaar netto, binnen 15 dagen na factuurdatum.

2. In geval van niet-betaling op de vervaldatum, zijn vanaf deze vervaldatum van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verwijlinteresten ad. 12% per jaar verschuldigd.

3. Indien binnen de 5 werkdagen geen gevolg gegeven wordt aan een schrijven tot aanmaning, zal benevens de verwijlinteresten, het bedrag van iedere achterstallige factuur van rechtswege verhoogd worden met 15%, met een minimum van 50.00 € per factuur. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag, worden alle nog niet-vervallen facturen onmiddellijk en volledig opeisbaar.

4. Klachten betreffende leveringen dienen schriftelijk te gebeuren binnen twee werkdagen na levering. Iedere teruggave moet omschreven worden met volgende gegevens: datum van levering, nummer van de factuur en aard van de schade (breuk of manco).

5. De geleverde goederen blijven eigendom van HERBOMONT tot volledige betaling is geschied van de verschuldigde hoofdsom, plus eventuele kosten en intresten. De levering gebeurt op risico van de koper, die zich tegen mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren.

6. Bij gebeurlijke geschillen is alleen de Rechtbank van Koophandel te Gent bevoegd.

Updating…
  • Geen producten in de winkelwagen.